Vitame vas

Bezpočet lidí ze všech zemí světa již zažilo "Landshutskou svatbu 1475", historickou hru, která patří k největším v Evropě. Více než 2000 účinkujících ve středověkých kostýmech nechávají znovu ožít slavnost v celé nádheře pozdního středověku - svatbu
polské královské dcery Jadwigy se synem landshutského vévody Jiřím.
Poselstva vyjednala v roce 1474 sňatek s polskou královskou dcerou v Krakově. Na podzim roku 1475 vyrazila osmnáctiletá nevěsta s velkým doprovodem na cestu a po dvouměsíční cestě dorazila do Landshutu. Zde přijala nevěstu knížata a biskupové
a brandenburský kurfiřt hovořil o aktu boží prozřetelnosti "ku prospěchu křesťanstva a říše".
V majestátním farním kostele Sv. Martina sezdal snoubence salcburský arcibiskup. Průvod nevěsty se pohyboval po širokém náměstí starého města Altstadt a jako dnes se nahoře vypínal a zdravil hrad "hodný královského sídla". Z oken domů přihlížely dámy rytířům při turnaji. Na radnici vedl císař nevěstu k prvnímu tanci a deset tisíc hostů popíjelo, hrálo a tancovalo.

Kolem roku 1880 vyzdobili mnichovští malíři Prunksaal (Slavnostní sál) landshutské radnice scénami "Landshutské svatby 1475". Tyto fresky probudily v některých měšťanech přání, opět oživit průvod knížat, biskupů, hudebníků, ženicha a nevěsty. V roce 1902 založili spolek "Die Förderer" a vedli v roce 1903 svůj "Průvod nevěsty" poprvé městem.Dnes se hosté nechávají unést slavností, která se svou historickou věrností stala dokumentární hrou. Festival v radničním sále je seznamuje se vzrušujícími událostmi roku 1475. Představení "Hudba v období roku 1475" a "Laudate Dominum" návštěvníkům přibližují hudební kulturu tehdejší doby, scénická burleska "Rej masek" a taneční festival soudobou hudbu, tance a hry. V hostinci (Tavern in der Steckengassen) se oddávají středověkému životu při hudbě, jídle a pití. Hry v nočním táboře budí zvědavost hostů na velkou slavnost, při svatebním průvodu zdraví jásotem nevěstu a na louce předvádějí rytíři turnaj.

Top